پروژه های انجام شده توسط آدنیس آریا

پروژه گازرسانی به روستاهای محورهای تجمیعی شهرستان های سبزوار و ... به روش PC

123