Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

Failed to load licensing components!

Please RE-INSTALL / REPAIR Module! DO NOT UNINSTALL MODULE which will cause unrecoverable data loss!

 

برنامه های شرکت فنی مهندسی آدنیس آریا درزمینه اجرای HSE در پروژه ها عبارتند از :

1- تعهد و التزام مدیریت جهت ایجاد محیطی ایمن وسالم و حفظ محیط زیست وحصول اطمینان از وجود ایمنی وبهداشت درتمام فعالیت های صورت گرفته درمحیط کاروعدم ایجاد آسیب به محیط زیست

2- شناسایی خطرات کاری و تلاش وبرنامه ریزی برای برطرف کردن و یا به حداقل رساندن این خطرات

3- شناسایی کلیه جنبه های زیست محیطی فعالیت های شرکت و تلاش برای به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی فعالیت های شرکت در پروژه ها

4- آموزش کارکنان در زمینه ایمنی شغلی و رعایت مسائل ایمنی ، بهداشتی و زیست محیطی درحین کار

5- کنترل محیط های کاری و ایجاد محیطی ایمن و سلامت و عاری از هرگونه خطرات و آلودگی ها

6- تهیه و دراختیارگذاشتن وسایل ایمنی شخصی(PPE) برای کلیه کارکنان و پیگیری درزمینه استفاده به موقع و بهینه از این وسایل

7- انجام بازدیدهای دوره ای و مداوم از محیط های کاری ، تجهیزات و کارکنان و کنترل آنها ازنظر ایمنی و گزارش نواقص و ایرادات به صورت Action point با تعیین زمان رفع و مسئول اجرایی آن

8- انجام برنامه زمان بندی تعمیر و نگهداری تجهیزات(Maintenance) و برطرف کردن به موقع ایرادات و نواقص فنی و ایمنی تجهیزات بخصوص مواردی که می تواند باعث بروز خطرات برای کارکنان شود.

9- ایمنی سازی و کنترل کلیه تجهیزات و خودروهای سبک وسنگین مطابق با استانداردهای ایمنی

10- آموزش پرسنل در زمینه کمک های اولیه وهمچنین تهیه وتأمین وسایل کمک های اولیه و در دسترس بودن آن درمحیط های کاری

11- گزارش کلیه حوادث(Incident) ، تصادفات(Accident) ، شبه حوادث(Near miss) به صورت مکتوب درکمتر از24ساعت بعد از وقوع به مدیران سطح بالای شرکت وکارفرما

12- کنترل پیمانکاران فرعی(Sub contractors) ازنظر رعایت اصول ومقررات ایمنی و حفاظت کار وهمچنین حفظ وحراست ازمحیط زیست و منابع طبیعی

13-ازنظر چارت سازمانی درشرکت فنی مهندسی آدنیس آریا واحد HSE دربخش عملیاتی مستقیماً تحت نظر مدیر پروژه بوده و کلیه واحدهای اجرایی ، فنی ، مالی و اداری و ماشین آلات را تحت کنترل داشته و ازنظر کنترل مسائل HSE تحت پوشش دارد.