اعضای هیئت مدیرهعلی فطوره چی 

رئیس هیئت مدیره


محمد مجیدی

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره