اعضای هیئت مدیرهعلی فطوره چی 

رئیس هیئت مدیره

سهامدار به میزان 50% 


محمد مجیدی

 مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره 

سهامدار به میزان 50 %